L’Ajuntament suspèn llicències a 10 finques de l’Eixample.
avvdretaeixample

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en sessió celebrada el dia 15 de febrer de 2017, adoptà una suspensió de llicències durant un any a 10 finques de l’Eixample de propietat privada i qualificades d’equipament, amb la finalitat d’estudiar la modificació del Pla General Metropolità a fi efecte d’avaluar la possibilitat de passar a ser equipaments d’ús públic.

Comunicat:

Ajuntament de Barcelona

Gerència d’Ecologia Urbana. Direccioó de Serveis Tècnic-Jurídics

ANUNCI d’informació pública

Exp. núm. 17PL16455.

ADMINISTRACIÓ LOCAL

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en sessió celebrada el dia 15 de febrer de 2017, adoptà el següent acord:

SUSPENDRE, de conformitat amb l’article 73.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, i d’acord amb les determinacions de l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística, i l’atorgament de llicències i/o comunicats d’obres de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establerts per la legislació sectorial, en els àmbits del Districte de l’Eixample delimitats i grafiats en el plànol de suspensió que figura en l’expedient, elaborat de conformitat amb el punt 3 de l’esmentat article 73 del TRLU; PRECISAR que aquesta suspensió es fa amb la finalitat de procedir als estudis previs a la tramitació d’una Modificació de Pla General en els esmentats àmbits del Districte de l’Eixample; DETERMINAR, també, a l’empara de l’article 74.1 de l’esmentat text legal, que el termini de suspensió serà, com a màxim, d’un any, a comptar des de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona d’aquest acord; i PUBLICAR el present acord en el Butlletí de la Província.

La documentació restarà exposada als efectes de l’article 23.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, en el Departament d’Informació i Documentació de la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, (Av. Diagonal, núm. 230, planta segona. Horari d’atenció al públic: consultar-lo en el lloc web: http://ajuntament.Barcelona.cat/ecologiaurbana, a l’apartar d’Informació Urbanística, clicant “Cita prèvia per a informació presencial”).

Per tal de donar compliment al punt 2 del citat article 23, i als efectes de garantir l’accés per mitjans telemàtics, també podrà consultar-se en l’esmentat lloc web dins de l’apartat d’Informació Urbanística, accedint al Cercador de Planejament, Qualificacions i Convenis.

Contra la suspensió, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Barcelona, 16 de febrer de 2017
El secretari general, Jordi Cases i Pallarès

Xarxes socials
Darreres notícies
1R CONCURS CARTELL FESTA MAJOR!
Podeu consultar totes les Bases  del  Concurs a aquest enllaç
AVVDE BONES FESTES I UN BON ANY 2024
AVVDE AL MERCAT DE LA CONCEPCIÓ ELS DESITJA A TOTHOM BONES FESTES I UN BON ANY 2024. SALUT I BON VEÏNATGE…! video producció...
Salvem Consell de Cent!
L’Associació de Veïns i Veïnes de la Dreta de l’Eixample, com a promotora i membre del grup impulsor de l’Eix...