Codi ètic

Decàleg ètic de les associacions de Barcelona

Resum del codi ètic aprovat pel Congrés de les Associacions de Barcelona el 8 de juny de 2001

Les associacions persegueixen finalitats generals

Les associacions adherides persegueixen finalitats de tipus general, adreçades a una pluralitat de persones, així com es proposen la realització d’activitats d’entreteniment, de foment de les relacions interpersonals, la pràctica d’algun joc o afecció o activitats semblants i assumeixen els principis de conducta reconeguts, com són la Declaració Universal dels Drets Humans i altres de naturalesa similar.

Absència total d'ànim de lucre

Les associacions apleguen l’esforç de les persones que de manera voluntària i altruista volen participar en la consecució de les finalitats associatives, sense cap tipus d’ànim lucratiu. S’entén per lucre la imputació individual a una persona concreta dels ingressos percebuts per l’associació per qualsevol títol: contracte, subvenció, donació, llegat…

Foment de la participació interna

Les associacions entenen que la base principal de la seva força rau en les persones que formen part de l’associació i en les que, de manera puntual i voluntària, hi col·laboren, raó per la qual promouran mitjans, estratègies i tècniques per estimular la participació i la formació del voluntariat que la conforma.

La confiança, base de la relació entre els membres de l'Associació i del funcionament democràtic

Les relacions entre les persones associades és una relació de confiança, de convenciment d’estar junts en un projecte comú i es fonamenta en la bona fe i el respecte a tothom.

Les bases del funcionament democràtic són a) la igualtat, tothom és igual dins l’associació sense cap tipus de discriminació; b) la llibertat d’expressió; tothom té dret a exposar lliurement les seves idees; c) la sobirania de decisió; les decisions es prenen per majoria. Cal respectar el dret de les minories a manifestar-se i a defensar els seus postulats i cal limitar el vot ponderat de manera que impedeixi que cap associació quedi sota el control d’una minoria de socis.

Transparència econòmica

La realització d’activitats econòmiques no pot ser contrària a la missió o les finalitats de l’associació i no es pot produir en condicions no adequades per a les persones que les efectuin directament o que arrisquin la seguretat i les garanties dels consumidors i usuaris.

Gestió respectuosa dels recursos humans

Els recursos humans de les associacions són, fonamentalment, les persones associades i voluntàries que col·laboren en la realització de les activitats i en el compliment de les seves finalitats. El voluntariat té aquesta condició sense cap tipus de contraprestació. Aquelles persones que hi col·laboren esperant obtenir alguna cosa a canvi, més enllà de la satisfacció de la feina ben feta, no es consideren personal voluntari.

El personal remunerat haurà de ser contractat en condicions normals del mercat, tot evitant la precarització.

La sostenibilitat a les associacions

Es considera sostenible una associació que, amb els recursos propis i els que és capaç de mobilitzar, pot realitzar les activitats que li permetin caminar a la consecució de les seves finalitats i la que, en el seu funcionament intern, té cura dels mitjans que empra i evita la utilització d’eines o estris contaminants o produïts amb tècniques contaminants.

Congruència de les activitats i de les informacions

Si hi ha persones beneficiàries de les activitats de l’associació, cal definir clarament quines poden ser i, dins d’aquest sector o àmbit, no es pot produir cap tipus de discriminació.

Les associacions són conscients del seu paper d’agitadors socials i d’emissors d’opinió i, per això, tindran una cura especial en les seves informacions i en les seves actuacions exteriors per evitar la difusió d’uns tipus de conductes contràries als drets humans i als principis democràtics.

Relacions solidàries amb altres associacions

El reconeixement que hom forma part d’un sector amb temàtiques comunes i bases similars ha de ser el substrat en el qual s’edifiquin les relacions amb altres associacions, sobre la base de la cooperació i la recerca de punts de trobada per millorar l’activitat pròpia.

El respecte a l’autonomia de cada associació i a la seva llibertat d’escollir el seu propi camí és un element indispensable quan es planteja la relació entre associacions.

Relacions autònomes amb les administracions públiques

Les associacions tenen una funció i utilitat social i poden coincidir, o no, amb les administracions públiques en la realització del bé comú, però l’autonomia associativa i la presa de decisions de manera lliure i sobirana són dos drets inalienables als quals no es pot renunciar.